Joi, IULIE 19, 2018

PUD - Goșoiu Mihai - pentru terenul din str. Petre Ispirescu, nr. 98 în vederea realizării “Construire imobil locuințe colective P+3E+M”

INIȚIATOR / BENEFICIAR
Goșoiu Mihai

ELABORATOR
S.C. Arhiama Pro Design S.R.L.
Arh. Amalia Gugui

OBIECTIVE ȘI ARGUMENTE
Suprafata studiata pentru realizarea P.U.D. – ului are aproximativ 11 500,00 mp.
Amplasamentul studiat are o suprafață de  1 144 m.p. și este  situat în municipiul Pitești, str. Petre Ispirescu, nr. 98, într-o zonă predominant rezidențială cu locuințe individuale și anexe cu regim de înalțime de la parter la un maxim P+1E+M.
Conform P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 29/2008, terenul studiat este situat în subzona LMb2, cu regim de înălțime aprobat de la un min. P+1E la un max. P+3E+M pentru locuințe cu regim înalt, POT maxim =40%;
CUT maxim = 2,00 și retragere minimă de la aliniament stabilita la 3 metri.
Lotul studiat are acces auto și pietonal atât din strada Nicolae Labiș, cu care se învecinează la SV, având o deschidere de 7,22 m, cât și din strada Petre Ispirescu, cu care se învecinează la SE, având o deschidere de 82,16 m.
Prevederi P.U.D. propuse:
• Funcțiunea propusă – rezidențială – locuire în imobil locuințe colective;
• Parter – 3 apartamente; Etaje I – III și mansardă = 5 apartamente/nivel (20 apartamente).
• Regimul de înalțime propus este P+3E+M.
• Retragerea minima față de aliniament: 3,00 m de la aliniament (limita de proprietate cu strada Petre Ispirescu)
• Retrageri minime față de limitele laterale: limita NE de proprietate (proprietăți particulare): 15,00 m parter;
3,00 m etaje I – III și mansardă; limita SV de proprietate (domeniu public – strada Nicolae Labiș): 35,00 m;
• Retrageri minime față de limita posterioara (NV – proprietăți particulare): 2,00 m;
• Circulații și accese – accesele auto și pietonale se vor realiza din strada Petre Ispirescu.
• Spații verzi - o suprafată de 190,45 mp spații verzi amenajate la sol și 33,70 mp  loc de joacă.
• Echipare tehnico-ediliatară – asigurarea echipării cu rețele tehnico-edilitare se va face prin racordarea la rețelele urbane de utilități edilitare existente în zonă (alimentare cu energie electrică, gaze naturale, apa și canalizare menajeră).
• Pentru imobilul propus, au fost prevazute 25 de locuri de parcare pe platforme betonate la nivelul solului.
În conformitate cu prevederile art. 58 -61 din Legea nr. 350 / 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi ale Ordinului nr. 2701/ 2010 pentru  aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și urbanism, vă invităm ca în perioada 24.05-24.06.2018 să formulaţi în scris observații, propuneri,sugestii si opinii cu valoare de recomandare faţă de această intenţie investiţională prin înregistrarea acestora la Compartimentul Relații Publice, intrarea D, din incinta primăriei, prin e-mail la adresa primarie@primariapitesti.ro, prin fax la nr. 0248 212166 sau prin poștă la adresa din str. Victoriei, nr.24, Pitești, Argeș.
Prin publicarea anunțului se aduce la cunoștința publicului interesat de această investiție posibilitatea, modul şi perioada, locul şi orarul în care se pot consulta documentele şi transmite observaţii, opinii, sugestii la sediul autorităţii publice competente pentru aprobarea P.U.D.
De asemenea, cei afectaţi  sau interesați de acestă investiție pot discuta propunerea cu iniţiatorul şi proiectantul documentației şi pot exprima rezerve, formula observaţii sau sesiza probleme pertinente legate de propunerile din P.U.D., înainte de elaborarea documentației P.U.D.
Publicul este invitat să consulte documentația depusă la primărie-Direcția Arhitect Șef-cam.27, etaj.1, marți între orele 08.00-12.00 și joi 14.00-18.00 în perioada 24.05-24.06.2018 și să formuleze observații, recomandări, propuneri în scris.

Responsabilitatea informării și consultării revine PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI PITEȘTI prin:
SERVICIUL URBANISM ȘI AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE - DIRECȚIA ARHITECT ȘEF
Adresa: str. Victoriei, nr.24, Pitești, Argeș,
Program cu publicul: luni 08,00-12,00 și joi orele 14,00-18,00, cam. nr. 27, etaj 1
Telefon: 0248 213994 int. 202, fax 0248 212166
e-mail: primaria@primariapitesti.ro