Duminica, OCTOMBRIE 17, 2021

Ordine de zi - 10.09.2020

DOCUMENTAȚII DE URBANISM
propuse pentru avizare în ședința C.T.A.T.U. - 10 septembrie 2020

 


1.  P.U.Z. - Aleea Ghe. Alesseanu, nr. 7 - nr. înregistrare 37.669 din 13.08.2019 și nr. înregistrare 36562 din 10.08.2020  - „Construire clădiri locuințe colective înalte și locuințe individuale mici” – blocuri cu regim de înălțime Ds+P+4E (maxim 5 niveluri supraterane), cu Hmaxim  la cornișă = 17,00 m și P+2E (maxim 3 niveluri supraterane), cu Hmaxim la cornișă = 10,00 m;
            Potrivit P.U.G. al municipiul Pitești aprobat cu H.C.L. nr. 113/1999 și prelungit prin H.C.L. nr. 90/2010, terenul studiat este situat parțial în U.T.R. nr. 15 subzonă LIa, și parțial în U.T.R. nr. 14 subzonă - LMb+Isb+Pb , destinația stabilită fiind de zonă rezidențială cu locuinţe cu regim mic de înălţime (pentru U.T.R. nr. 14) și zonă rezidențială cu clădiri înalte (pentru U.T.R. nr. 15) şi funcţiuni complementare admise - instituţii publice şi servicii nepoluante, spaţii verzi sau sport amenajate, accese pietonale şi carosabile, parcaje, reţele tehnico-edilitare; 
Indicatori urbanistici stabiliți, conform P.U.G. și comunicați prin C.U. nr. 1752 din 2018 (prelungit până la 27.12.2020):
  P.O.T.  max = 35 % - 40%;     C.U.T. max = 0,7- 1,5. 
- Indicatori urbanistici maximi aprobați prin avizul de oportunitate, pentru clădiri înalte (cu mai mult de trei niveluri):
- a) P.O.T. max = 40% ; CUT max = 1,5 ; Ds+P+4E (max. 5 niveluri supraterane);  H max cornișă = 17,00 m.
- b) P.O.T.max  =  35 %;   C.U.T. = 0,84 ; P+2E (max. 3 niveluri supraterane);  H max.cornișă = 10,0 m
- PROPUNERI: blocuri cu regim de înălțime Ds+P+4E (maxim 5 niveluri supraterane) și P+2E (maxim 3 niveluri supraterane), subzonă rezidențială cu locuințe înalte (cu mai mult de trei niveluri -mediu) pentru terenul în suprafață de 2.027 m2 situat în U.T.R. nr. 15 și subzonă pentru locuinţe cu regim mic de înălţime pentru terenul în suprafață de 2.662 m2 situat în U.T.R. nr. 14 și funcțiuni complementare admise - instituţii publice şi servicii nepoluante, spații verzi amenajate, accese pietonale și carosabile, parcări, rețele tehnico-edilitare.
- S edificabil = 1.452 m2; S spații verzi = 540,5 m2 (15%) S parcări = 720 m2 ; S circulații auto+pietonale = 810 + 109 m2
- R.I.C. nr. 5126 /31.01.2020.

2.   P.U.Z. - Strada Căpitan Cuțui, nr. 13 - nr. înregistrare 46760 din 03.10.2019 –  S.C. CĂPITAN CUȚUI S.R..L. - „ Schimbare de destinație în zonă mixtă cu servicii nepoluante, birouri, locuințe colective, spații comerciale, spații medicale (dotări pentru sănătate)”- două blocuri D+P+6E .
             Conform P.U.G al municipiului Piteşti, zona studiată este situată în UTR 33a - I (33A),  subzonă industrială cu unităţi de producţie, depozite, unităţi de prestări servicii.
- Indicatorii urbanistici aprobați în PUG: POT = 50% ;  CUT = 1,5.
- Prin PUZ aprobat cu HCL 169/2017  (aflat în instanță și anulat prin sentința 845/2019, atacată la Curtea de Apel):  POT =  45% , CUT = 3,2  ;  Rhmaxim = D+3-4E , Hmax = 15,8 m.
-    PROPUNERI: se propune transformarea zonei într-o zonă mixtă, L/IS (Locuinţe / instituţii şi servicii).
-   P.O.T. maxim  = 50% ; CUT maxim  = 2,52 (2,1+20%); Rh  = S+D+P+6E ; Hmaxim la cornişă = 27,00m.
-   R.I.C. nr. 17.7532/14.04.2020
       În ședința C.T.A.T.U. din 20.05.2020 s-a stabilit luarea unei decizii într-o ședință viitoare.


3.       A.O. - elaborare P.U.Z. pentru clădiri cu locuințe colective P+3E – Ds+P+5E;   S teren = 2.940 m2, str. Vasile Goldiș, nr. 3 – 5 cu acces din Vasile Goldiș , investitor - 
        Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Pitești terenul studiat este situat în intravilanul municipiului Pitesti, in U.T.R. nr. 18, subzonă -LMb + Isb + Pb-  pentru locuinte , institutii si servicii cu regim mic de înaltime -maxim P+2E; Indicatori urbanistici stabiliți, conform C.U. nr. 59/ 2020:  P.O.T.  max = 35 %;     C.U.T. max = 0,7. 

 

- Indicatori urbanistici maximi pentru clădiri înalte (cu mai mult de trei niveluri) stabiliți prin P.U.G.: P.O.T.  =  40 %;     C.U.T. = 1,5.
PROPUNERI:
- POT max = 40% ; CUT max = 2,0  Rhmax = Ds+P+5E;
      În ședința C.T.A.T.U. din 09.07.2020, s-a stabilit deplasarea la fața locului.

4.       A.O. - elaborare P.U.Z. pentru clădiri cu locuințe colective 2S+D+12E și apartamente-hotel
          Steren = 4.500 m2, situat în intravilanul municipiului Pitești, Calea Craiovei, nr. 156A, 156B, 156C.  Proprietari: 


         Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Pitești terenul studiat este situat în intravilanul municipiului Pitesti, in U.T.R. nr. 11, subzona LMb + Isb + Pb- pentru locuinte, institutii și servicii cu regim mic de înaltime -maxim P+2E. Se instituie interdicție temporară de construire până la elaborarea și aprobarea unui P.U.Z.
         Prin P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 20/2011 s-a stabilit: subzonă pentru locuințe cu regim de înalțime de la P+3E+M la P+6E+M;    P.O.T. între 20 - 30%;  C.U.T. = între 1,0 – 1,4. Retrageri aliniament = 5,0 m; retragerile față de limitele proprietății: Hmax/2 dar nu mai puțin de 3,0 m.
      PROPUNERI:  clădiri cu locuințe colective 2S+D+12E și apartamente-hotel
- POT max = 40% ; CUT max = 4  Rhmax = 2S+D+12E.
      În ședința C.T.A.T.U. din 09.07.2020 s-a amânat luarea unei decizii, în vederea unei eventuale colaborări cu Primăria Pitești (pentru stabilirea unui C.U.T. mai mare).


5.       A.O. – elaborare P.U.Z. pentru „ Construire show room auto, împrejmuire teren, totem, platforme betonate, bandă accelerare-decelerare, etc.” D.N. 65B, f.n.- S teren = 12.000mp (pct Autostradă  - Teren fără reglementări urbanistice, investitor S.C. TRUCK DIESEL SERVICE S.R.L. 
            PROPUNERI:   elaborare P.U.Z. pentru introducere în intravilan și construire show room auto.

Pentru vizualizare documente, click aici.