Duminica, OCTOMBRIE 17, 2021

Biroul Management Resurse Umane

 
PRIMĂRIA PITEŞTI - ORGANIGRAMA
BIROUL MANAGEMENT RESURSE UMANE  

 

Şef Birou: Paraschiva Şerban Negoiu
Camera nr:
12
Telefon: 0248/213.994 interior 271; 219
              0372/ 481.819
Fax:        0248/ 212.166
E-mail: primaria@primariapitesti.ro
Web:    www.primariapitesti.ro
 
Misiune:
  • Gestionarea Resurselor Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești
 
Atribuții:

În domeniul gestionarii resurselor umane îndeplineşte următoarele atribuţii:
a. întocmeşte documentele necesare pentru aprobarea organigramei, a numărului de personal şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului, precum şi pentru instituţiile şi serviciile publice din subordinea consiliului local;
b. redactează Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al primarului şi Regulamentul Intern;
c. aplică prevederile legale privind stabilirea drepturilor salariale la angajare, promovare/avansare pentru funcţionarii publici şi personalulul contractual, calculează indemnizaţiile care revin demnitarilor;
d. asigură evidența lunară a prezenței și a concediilor, în baza căreia stabilește drepturile salariale brute lunare care revin salariaților/demnitarilor;
e. fundamentează fondul de salarii anual pentru aparatul de specialitate al primarului şi verifică modul de fundamentare a cheltuielilor de personal propuse de către serviciile publice finanţate din bugetul local;
f. asigură consilierea etică a funcţionarilor publici;
g. întocmește documentația necesară pentru organizarea concursurilor/examenelor de recrutare/promovare, la nivelul aparatului de specialitate al primarului și asigura desfăşurarea în condiţiile legii a acestora;
h. întocmeşte documentele necesare pentru numirea/angajarea, avansarea/promovarea, trecerea/mutarea temporară sau definitivă în cadrul altui compartiment, transferarea, detaşarea, delegarea, delegarea de atribuţii, sanctionarea şi încetarea raportului de serviciu sau a contractului individual de muncă, după caz, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
i. întocmeşte, completează şi gestionează dosarele profesionale ale funcţionarilor publici şi ale personalului contractual; gestionează fișele de post ale salariaților;
j. asigură întocmirea și actualizarea permanentă a Registrului general de evidență a salariaților personal contractual și asigură transmiterea datelor, on-line, la Inspectoratul Teritorial de Muncă;
k. asigură întocmirea și actualizarea permanentă a Registrului general de evidență a funcționarilor publici, actualizarea permanentă a bazei de date a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, prin portalul de management al funcțiilor publice și al funcționarilor publici;
l. asigură implementarea prevederilor legale referitoare la conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor în exercitarea funcţiilor publice;
m. asigură înregistrarea, transmiterea la Agenția Națională de Integritate, publicarea și evidența declaraţiilor de avere şi de interese ale salariaţilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
n. organizează şi coordonează activitatea de formare şi perfecţionare profesională;
o. coordonează şi monitorizează procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici şi ale personalului contractual;
p. monitorizează perioada de stagiu a funcţionarilor publici debutanţi şi urmăreşte respectarea procedurii privind definitivarea în funcţie publică a acestora;
q. monitorizează evoluţia în carieră a salariaţilor – funcţionari publici şi personal contractual, din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
r. stabileşte şi asigură evidenţa vechimii în muncă a salariaţilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
s. administrează baza de date privind evidența funcțiilor publice și a funcționarilor publici, precum și a personalului contractual;
ș. verifică respectarea programului de lucru de către salariaţii primăriei;
t. întocmeşte şi depune în termen dosarele de pensionare;
ț. coordonează activitatea de stagiu şi practică de specialitate efectuată în cadrul instituţiei, de către elevi şi studenţi;
u. întocmeşte şi eliberează, la solicitarea angajaţilor, adeverinţe de salariat.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă îndeplineşte următoarele atribuţii:
a. identifică pericolele şi evaluează riscurile pentru fiecare activitate şi pentru fiecare angajat, potrivit legii;
b. elaborează şi actualizează Planul de prevenire şi protecţie;
c. elaborează instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă;
d. elaborează Programul de instruire-testare a salariaţilor;
e. urmăreşte realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor;
f. organizează şi urmăreşte efectuarea controlului medical atât la angajare cât şi cel periodic;
g. execută instruirea introductiv-generală la personalul nou angajat;
h. ia măsuri de prevenire și control al infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2;
i. asigură triajului epidemiologic constând în controlul temperaturii personalului propriu și al vizitatorilor, la punctele de control-acces în incinte.