Joi, OCTOMBRIE 17, 2019

Acte necesare pentru scoaterea din evidență a terenurilor

Acte necesare :

1.Cerere pentru scoaterea din evidență a terenurilor care au fost  înstrăinate;

2.Documentul din care să rezulte transferul dreptului de proprietate asupra terenurilor:  act notarial (contract de vânzare -cumpărare, act de donație, etc.), hotărâre judecătoreasca rămasă definitivă și irevocabilă - original și copie “conform cu originalul” ;

3.Împuternicire pentru reprezentantul persoanei juridice semnată de director/administrator și stampilată-original și copie “conform cu originalul” ;

4.Act de identitate al reprezentantului persoanei juridice-original și copie “conform cu originalul”.

* Conformitatea cu originalul a copiilor se efectuează de catre contribuabil/plătitor prin înscrierea mențiunii “conform cu originalul” și prin semnătura acestuia 

Documentele menționate mai sus se depun într-un dosar cu șină.

Dosarul complet se prezintă la Camera M9