Joi, OCTOMBRIE 17, 2019

Acte necesare pentru scoaterea din evidență a clădirilor

Acte necesare:

1.Cerere pentru scoaterea din evidență a clădirilor care au fost înstrăinate, demolate sau distruse, în care să se precizeze valoarea de inventar a clădirii respective conform evidenței contabile;

2. Documente din care să rezulte transferul dreptului de proprietate asupra clădirii: act notarial (contract de vânzare-cumpărare, act de donație, etc.), hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă - original și copie “conform cu originalul” ;

În cazul clădirilor demolate sau distruse se prezintă Autorizația de demolare și Procesul verbal de constatare eliberate de Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Pitești - original și copie “conform cu originalul” 

3. Împuternicire pentru reprezentantul persoanei juridice semnată de director/administrator și stampilată-original și copie “conform cu originalul” ;

4. Act de identitate al reprezentantului persoanei juridice-original și copie “conform cu originalul”.

 

* Conformitatea cu originalul a copiilor se efectuează de către contribuabil/plătitor prin înscrierea mențiunii “conform cu originalul” și prin semnătura acestuia 

Documentele menționate mai sus se depun într-un dosar cu șină.

Dosarul complet se prezintă la Camera M9