Joi, OCTOMBRIE 17, 2019

Acte necesare pentru înscrierea în evidenţă a terenurilor

Acte necesare:

1. Declaraţie Fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren;

2. Documente din care să rezulte dreptul de proprietate asupra terenului: acte notariale (contract de vânzare-cumpărare, act de donaţie ş.a.), hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă-original și copie  “conform cu originalul”;

3. Schiţă cadastru - original și copie “conform cu originalul”;

4. Certificat de nomenclatură stradală și adresă-original și copie  “conform cu originalul”;

5. Împuternicire pentru reprezentantul persoanei juridice semnată de director/administrator și stampilată-original și copie  “conform cu originalul”;

6. Act de identitate al reprezentantului persoanei juridice-original și copie “conform cu originalul”;

* Conformitatea cu originalul a copiilor se efectuează de către contribuabil/plătitor prin înscrierea mențiunii “conform cu originalul” și prin semnătura acestuia 

Documentele menționate mai sus se depun într-un dosar cu șină.
Dosarul complet se prezintă la Camera 46