Joi, OCTOMBRIE 17, 2019

Acte necesare pentru înscrierea în evidenţă a mijloacelor de transport dobândite din străinatate

Acte necesare :

1. Declaraţie Fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport;

2. Document din care să rezulte dreptul de proprietate asupra vehiculului și cartea tehnică a acestuia, traduse în limba română-original și copie “conform cu originalul”;

3. Cartea de identitate a mijlocului de transport-original și copie “conform cu originalul”;

4. Împuternicire pentru reprezentantul persoanei juridice semnată de director/administrator și stampilată-original și copie “conform cu originalul”;

5. Act de identitate al reprezentantului persoanei juridice-original și copie “conform cu originalul”;

6. Fişa de înmatriculare a mijlocului de transport

* Conformitatea cu originalul a copiilor se efectuează de către contribuabil/plătitor prin înscrierea mențiunii “conform cu originalul” și prin semnătura acestuia 

Documentele menționate mai sus se depun intr-un dosar cu șina.

Dosarul complet se prezintă la camera 46