Joi, OCTOMBRIE 17, 2019

Acte necesare pentru înscrierea în evidență a mijloacelor de transport.

1. Declaraţie Fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport;

2. Document din care să rezulte dreptul de proprietate asupra vehiculului care poate fi: contract de vânzare-cumpărare, factură, contract de leasing, document notarial (act de donaţie), hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă- original şi copie “conform cu originalul”; 

3. Cartea de identitate a mijlocului de transport-original şi copie “conform cu originalul”; 

4. Împuternicire pentru reprezentantul persoanei juridice semnată de director/administrator şi ştampilată-original şi copie “conform cu originalul”; 

5. Act de identitate al reprezentantului persoanei juridice-original şi copie “conform cu originalul”; 

6.  Fişa de înmatriculare–cu viză în caseta E pentru vânzător;

7. Certificat de atestare fiscala pentru vânzator-original şi copie “conform cu originalul” 

* Conformitatea cu originalul a copiilor se efectuează de către contribuabil/plătitor prin înscrierea mențiunii “conform cu originalul” și prin semnătura acestuia 

Documentele menționate mai sus se depun într-un dosar cu şina.
Dosarul complet se prezintă la Camera 46