Joi, OCTOMBRIE 17, 2019

Acte necesare pentru înscrierea în evidență a clădirilor nou construite

Acte necesare:

1. Declaraţie Fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale/nerezidențiale/cu destinație mixtă;

2.Autorizaţie de construire- original și copie “conform cu originalul”;

3.Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și  Calculul regularizării taxei pentru autorizația de construire (eliberate de Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Pitești)-original și copie “conform cu originalul”;

4. Document din care să rezulte dreptul de proprietate asupra terenului - original și copie “conform cu originalul”;

5. Certificat de performanță energetică a clădirii prevăzut în Legea nr. 372/2005 cu modificările și completările ulterioare- original și copie “conform cu originalul”;

6. Certificat de nomenclatură stradală și adresă-original și copie “conform cu originalul”;

7. Împuternicire pentru reprezentantul persoanei juridice semnată de director/administrator și stampilată-original și copie “conform cu originalul”;

8. Act de identitate al reprezentantului persoanei juridice-original și copie “conform cu originalul”;

9. Balanța de verificare întocmită de agentul economic din care să reiasă valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea acestuia, conform prevederilor legale în vigoare -original și copie “conform cu originalul”.

* Conformitatea cu originalul a copiilor se efectuează de către contribuabil/plătitor prin înscrierea mențiunii “conform cu originalul” și prin semnătura acestuia 

Documentele menționate mai sus se depun într-un dosar cu șină.

Dosarul complet se prezintă la Camera 46