Joi, OCTOMBRIE 17, 2019

Acte necesare pentru înscrierea în evidență a clădirilor

Acte necesare:

1. Declaraţie Fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale/nerezidențiale/cu destinație mixtă;

2. Document din care să rezulte dreptul de proprietate asupra clădirii: acte notariale (contract de vânzare-cumpărare, act de donaţie ş.a.) hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă-original și copie “conform cu originalul”;

3. Schiţă cadastru-original și copie “conform cu originalul”;

4. Certificat de nomenclatură stradală și adresă-original și copie “conform cu originalul”;

5. Certificatul de performanță energetică a clădirii prevăzut în Legea nr. 372/2005 cu modificările și completările ulterioare-original și copie “conform cu originalul”;

 6. Împuternicire pentru reprezentantul persoanei juridice semnată de director/administrator și stampilată-original și copie “conform cu originalul”;

7. Act de identitate al reprezentantului persoanei juridice - original și copie “conform cu originalul”;

8. Balanța de verificare întocmită de agentul economic din care să reiasă valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea acestuia, conform prevederilor legale în vigoare - original și copie “conform cu originalul”.

* Conformitatea cu originalul a copiilor se efectuează de către contribuabil/plătitor prin înscrierea mențiunii “conform cu originalul” și prin semnătura acestuia 

Documentele menționate mai sus se depun într-un dosar cu  șină.

Dosarul complet se prezintă la Camera 46