Joi, MAI 28, 2020

Primăria Municipiului Piteşti organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă determinată în cadrul Serviciului Dezvoltare și Managementul Proiectelor

A N U N Ţ


Primăria Municipiului Piteşti organizează, în data de 04.07.2019, ora 10.00, la sediul său din Piteşti, strada Victoriei nr. 24, concurs pentru ocuparea, pe perioadă determinată, respectiv până la data de 30.11.2021, a  unui post contractual vacant de inspector de specialitate, gradul IA , în cadrul Serviciului Dezvoltare și Managementul Proiectelor.
-Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească participanţii la concurs sunt următoarele:
- studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- vechime de minim 7 ani în specialitatea studiilor;
-Certificat/diplomă de absolvire a unui curs de expert achiziții publice;

Condiţiile generale pe care trebuie sa le îndeplinească participanţii la concurs sunt:
   a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
    d) are capacitate deplină de exerciţiu;
    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Piteşti din str. Victoriei nr. 24, după cum urmează:
-04.07.2019, ora 10.00 – proba  scrisă;
-09.07.2019, ora 11.00 – interviul.
 Actele necesare pentru participarea la concurs şi tematica concursului se pot obţine de la Primăria Municipiului Piteşti, str. Victoriei nr. 24, intrarea „D”, Compartimentul  Relaţii Publice.
 Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Management Resurse Umane, camera 12 sau la telefon 0372481819.
Termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la concurs este data de 25.06.2019.  

 

 Pentru actele necesare, click aici.
 Pentru a consulta atributiile specifice postului, click aici.
 Pentru bibliografie, click aici.
 Pentru a consulta calendarul, click aici.
 Pentru completare Curriculum vitae, modelul comun europen, click aici.
 Pentru formularul pentru înscrierea la concurs, click aici.
 Pentru formular adeverință vechime, click aici.
Pentru rezultatul selecției dosarelor, click aici.
Pentru rezultatul final, click aici.