Joi, MAI 28, 2020

Poliţia Locală a Municipiului Piteşti organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă - Şef Serviciu Mandate Evidenţa Persoanelor Protecţie şi Intervenţie

A N U N Ţ

Poliţia Locală a Municipiului Piteşti organizează la sediul său din Piteşti, B-dul Eroilor nr. 30, concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă:  Şef Serviciu Mandate Evidenţa Persoanelor Protecţie şi Intervenţie
 


Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, de licenţă sau echivalentă;
• studii universitare de master în  domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art.153 alin.2 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
• să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
• să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.
• cunoştinţe operare PC, nivel mediu - dovedite cu documente din care să rezulte absolvirea unor  cursuri în domeniul IT, emise în condiţiile legii.

Concursul constă în susţinerea a două probe:
  - Proba scrisă  - 02.12.2019 orele 10.00
  - Proba de interviu – maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise 

Acte necesare pentru dosarul de concurs:
1. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr.3 la H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
2. copia actului de identitate;
3. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi ale altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
4. copie a diplomei de masterat sau de studii post universitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
5. copia carnetului de muncă şi, după caz, o adeverinţă eliberată de angajator pentru perioada lucrată care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
6. cazier administrativ;
7. cazierul judiciar ;
8.  copia adeverinţei care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
9. aviz psihologic port arma;
10. copie de pe fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale din anul anterior sau recomandare de la ultimul loc de muncă; 
11. curriculum vitae, modelul comun european;
12. copie certificat de naştere 
13. copie permis de conducere categoria B

La cererea candidatului, formulată la data înscrierii la concurs, dar nu mai târziu de data finalizării perioadei de depunere a dosarelor în condiţiile prezentului anunţ, cazierul administrativ poate fi solicitat Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici  de către instituţia organizatoare a concursului de promovare.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia copie actului de identitate care  se poate transmite şi în format electronic la adresa de mail:politialocalapitesti@yahoo.com

Dosarele de concurs se depun în perioada 01.11.2019 – 20.11.2019 ora 15.00.
Relaţii suplimentare se obţin de la Serviciul Juridic Evidenţă Operativă şi Resurse Umane, telefon 0248210230 sau la sediul instituţiei, Piteşti, Bdul Eroilor nr. 30.

 

Bibliografie 


1. Constituţia Romaniei, republicată.
2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr.57/2019 – privind Codul administrativ;
3. Legea nr. 61/1991***Republicată pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice.
4. Legea nr. 155/2010 –***Republicată  Legea Poliţie Locale.
5. Legea nr. 129/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr.677/2001 pentru  protecţia  persoanelor cu privire  la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
6. Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea O.G. Nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.
7. H.G. Nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale cu modificările ulterioare.
8. Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală.
9. Legea nr.196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor.
10. Ordinul 1058/2019 privind aprobarea conţinutului - cadru al statutului asociaţiei de proprietari şi al regulamentului condominiului.
11. O.U.G 97/2005*** Republicată privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.
12. Legea 290/2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.
13. Ordonanţa nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor .
14. H.C.L. 197/2017 privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localităţii precum şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii.
15.     H.C.L. 60/28.01.2016 privind stabilirea, constatarea şi sancţionarea unor contravenţii

 

Atribuţiile postului

- organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea  personalului Biroului Mandate Evidenţă a Persoanelor Soluţionare Sesizări  şi  Biroului Intervenţie la Evenimente.
- în exercitarea atribuţiilor de serviciu este obligat să respecte prevederile Constituţiei României, legilor şi actelor normative în vigoare, drepturile fundamentale ale omului prevăzute de lege şi Convenţia Europeană a Drepturilor Omului;
- să cunoască permanent legislaţia în vigoare referitoare la problematica Serviciului şi să respecte Regulamentul de Ordine Interioară şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Poliţiei Locale a Municipiului Piteşti;
- asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către personalul din subordine, a prevederilor legale ce reglementează activitatea Biroului Mandate Evidenţă a Persoanelor Soluţionare Sesizări şi a Biroului Intervenţie la Evenimente precum şi cunoaşterea şi respectarea întocmai de către întregul personal din subordine a prevederilor legale  ce reglementează  prelucrarea  datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
- răspunde pentru modul de păstrare şi utilizare a materialelor şi obiectelor din dotarea Serviciului, primite în folosinţă sau în administrare, care îi sunt necesare în exercitarea atribuţiilor de servicii;
- ţine evidenţa sancţiunilor contravenţionale aplicate de personalul din subordine;
- conduce pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;
- informează de îndată conducerea poliţiei locale despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea  serviciului şi tine evidenţa acestora;
- analizează lunar activitatea personalului din subordine;
- întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzătoare;
- participă, alături de conducerea instituţiei, la întocmirea sau reactualizarea planului de măsuri/ planului de ordine şi siguranţă publică al Municipiului Piteşti;
- asigură menţinerea ordinii şi liniştii publice în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică al Municipiului Piteşti;
- participă alături de conducerea poliţiei locale la încheierea protocoalelor standard de cooperare, cu serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, pe linia punerii în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor peste 14 ani care nu au acte de identitate;
- colaborează cu şefii serviciilor publice comunitare  de evidenţă a persoanelor în vederea realizării sarcinilor privind punerea în  legalitate a persoanelor  cu acte de identitate expirate şi a minorilor pete 14 ani, care nu au acte de identitate;
- urmăreşte şi răspunde de punerea în aplicare de către funcţionarii publici din subordine a prevederilor protocoalelor standard încheiate cu serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor;
- întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintă şefului poliţiei locale;
- răspunde de realizarea calitativă şi la termenele stabilite a lucrărilor repartizate structurilor pe care le conduce;
- participă la elaborarea sau realizarea unor lucrări de complexitate sau importanţă deosebită, dispuse de superiorii ierarhici;
- prezintă şi susţin la conducerea poliţiei locale, lucrările şi corespondenţa elaborate în cadrul Serviciului Mandate Evidenţa Persoanelor Protecţie şi Intervenţie;
- informează conducerea politiei locale asupra principalelor probleme pe care le are de rezolvat sau care s-au rezolvat în absenţa acestora;
- stabileşte atribuţiile şi obiectivele individuale pentru personalul din subordine;
- evaluează performanţele profesionale individuale ale personalului din cadrul structurii pe care o coordonează, propune si planifica pregătirea profesionala,în funcţie de competente şi situaţia operativa;
- elaborează şi revizuieşte fişele posturilor pentru personalul din subordine, în condiţiile legii;
- repartizează lucrări în mod echitabil şi în concordanţă cu importanţa postului, pentru personalul din subordine;
- întocmeşte planurile de acţiune în vederea realizării obiectivelor stabilite pentru serviciul pe care îl conduce şi le prezintă directorului general, respectiv directorului general adjunct;
- participă, în condiţiile legii, la elaborarea propunerilor de acte normative din domeniul de activitate al instituţiei;
- stabileşte, în condiţiile legii, efectuarea orelor suplimentare peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele de sărbători legale ori declarate nelucrătoare de către personalul din subordine şi propune recuperarea acestora;
- avizează şi urmăresc planificarea concediilor de odihnă ale personalului din subordine, corespunzător normelor legale în vigoare şi programelor de activitate ale structurilor conduse;
- realizează fişa de pontaj lunar pentru personalul din subordine, pe care o prezintă compartimentului resurse umane;
- în executarea prevederilor legale referitoare la mandatele de aducere, conduce personalul biroului în executarea, în condiţiile legii, a mandatelor de aducere emise de organele de urmarire penală şi instanţele de judecată care arondează Municipiul Pitesti, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă;
- cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale;
- asigură măsurile de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite;
- acordă sprijin operativ celorlalte forţe de ordine publică în gestionarea situaţiilor de urgenţă, ce necesită intervenţia operativă a forţelor de ordine publică, pentru identificarea şi prinderea infractorilor periculoşi, urmăriţilor şi al altor infractori sau suspecţi ce se sustrag urmaririi penale;
- în executarea prevederilor legale referitoare la evidenţa persoanelor, conduce personalul biroului în:
- cooperarea cu alte autorităţi competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuţii prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind preluarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
- constatarea contravenţiilor  şi aplicarea de sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români inclusiv asupra obligaţiilor pe care le au persoanele prevăzute la art.37 alin.(2) din O.U.G. nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor romţni, aprobată cu modificăril şi completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
- cooperarea cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate  expirate şi a minorilor cu vârsta  peste 14 ani, care nu au acte de identitate;
- în activitatea de soluţionare a sesizărilor,conduce personalul biroului în executarea următoarelor activităţi:
- organizează şi coordonează activitatea de verificare a sesizărilor şi a reclamaţiilor adresate P.L.M.P. de către persoanele fizice sau juridice cu domiciliul sau sediul social pe raza Municipiului Piteşti sau de către instituţiile publice, referitoare la săvârşirea unor fapte prin care sunt încălcate normele de convieţuire socială, ordinea şi liniştea publică sau alte asemenea fapte prevăzute şi sancţionate prin legi sau acte administrative emise de autorităţile locale.
- verificarea în teren a aspectelor sesizate, audierea persoanelor care deţin date sau informaţii legate de cele semnalate, solicitarea de informaţii de la instituţii şi servicii publice, ONG-uri, asociaţii de locatari şi proprietari sau de la Serviciului Public Local de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Piteşti, pentru a se putea stabili cu exactitate situaţia de fapt şi identitatea persoanelor responsabile, în vederea luării măsurilor legale, constând în aplicarea de sancţiuni contravenţionale, conform prevederilor OG 2/2001, cu modificările şi completările ulterioare sau redirecţionarea sesizărilor către organele abilitate să soluţioneze astfel de reclamaţii.
- implementează, aplică şi actualizează Sistemul de Control Intern Managerial conform prevederilor O.S.G.G NR. 600 /2018    
- analizează şi sprijină propunerile şi iniţiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătăţirii activităţii compartimentului;
- coordonează  activitatea de intervenţie în urma solicitării Dispeceratului la evenimentele semnalate telefonic atât direct cât şi prin Serviciul de urgenţă 112, precum şi la solicitarea poliţiştilor locali din teren, în funcţie de specificul atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenţelor teritoriale;
- coordonează şi planifică activitatea de menţinere a ordinii şi liniştii publice în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică al unităţii administrativ teritoriale, luând măsuri de prevenire  şi combatere a încălcărilor  normelor legale privind normele de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, curăţenia şi comerţul stradal, precum şi alte fapte care afectează climatul social stabilite prin prevederile legale;
- coordonează activităţile de identificare a persoanele despre care există date sau indicii că au săvârşit infracţiuni sau alte fapte ilicite privind normele de convieţuire socială şi ia măsurile legale ce se impun;
- coordonează activitatea de constatare de contravenţii în condiţiile legii  privind ordinea şi liniştea publică, curăţenia municipiului, comerţul stradal, fapte care afectează climatul social, precum şi alte fapte de natura contravenţională pentru care s-au stabilit asemenea competenţe prin Legi, Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Păiteşti şi alte acte normative;
- coordonează activitatea de constatare de contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea legislaţiei privind  regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân  despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;
- intervine împreună cu instituiţiile abilitate  la solicitarea cetăţenilor pentru aplanarea stărilor conflictuale, pentru prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, restabilirea unor situaţii de fapt sesizate;
- acţionează împreună cu Poliţia Română, Jandarmeria, Pompierii, Protecşia civilă şi alte autorităţi prevăzute de lege, la acţiunile de salvare şi evacuare apersoanelor şi a bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamităţi naturale, catastrofe  precum şi de delimitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente şi ia primele măsuri pentrusalvarea persoanelor, bunurilor şi valorilor în caz de dezastre;
- organizează activitatea de însoţire, în condiţiile legii, a personalului din aparatul de specialitate al Primarului, reprezentanţi ai Primăriei Piteşti sau alte persoane cu funcţii în înstituţiile publice locale, la executarea unor  controale/ actiuni specifice  şi la punerea în executare a unor Hotărâri ale Consiliului Local Piteşti, asigurând protecţia acestora  şi prevenirea oricăror fapte de tulburare a liniştii publice;
- sprijină Poliţia Română în activităţi de depistare  a persoanelor care se sustrag urmăririi sau executării pedepselor precum şi a persoanelor dispărute;
- asigură măsuri de menţinere  a ordinii şi liniştii publice  în zonele cu risc criminologic ridicat;
- organizează activitatea de menţinere  a ordinii şi liniştii publice  în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate  pe domeniul public sau privat , în zonele comerciale sau de agrement, în pieţe, parcuri, cimitire, etc;
- asigură măsuri de menţinere a ordinii şi liniştii publice  împreună cu alte autorităţi competente, cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstrţiilor, procesiunilor, acţiunile de pichetare, acşiunilor comerciale, manifestărilor cultural – artistice, sportive, religioase, etc;
- conduce la sediul Poliţiei Locale sau al unităţilor/ structurilor teritoriale ale Poliţiei Române pe cei care prin acţiunile lor periclitează integritatea corporală, sănătatea sau viaţa persoanelor, ordinea publică ori alte valori sociale, precum şi persoanele suspecte de săvârşirea unor fapte ilegale , acăror identitate nu a putut fi stabilită în condiţiile legii, în vederea luării măsurilor ce se impun;
- solicită sprijinul cetăţenilor pentru urmărirea, prinderea, identificarea şi conducerea la unităţile teritoriale de poliţie a persoanelor care au comis fapte penale;
- în cazul infracţiunilor flagrante, personalul Poliţiei locale părocedează conform dispoziţiilor art. 293 din Legea nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare;
- în caz de avarii produse de instalaţii, conducte sau rezervoare de apă, combustibili ori alte substanţe chimice, la reţelele electrice sau telefonice si în orice alte împrejurări care sunt de natură să producă pagube, are obligaţia să aducă la cunoştinţă celor în drept să i-a primele măsuri pentru limitarea consecinţelor evenimentului;
- în caz de incendiu, să ia măsuri de stingere şi salvare a persoanelor, a bunurilor şi valorilor, să sesizeze pompierii şi să anunţe conducerea instituţiei;
- să păstreze secretul de stat şi pe cel de serviciu dacă prin natura atribuţiilor de serviciu are acces la asemenea date şi informaţii;
- nu părăseste locul de muncă cu documente de serviciu si/sau alte bunuri apăarţinând instituţiei, decât în acele situaţii în care scopul este de a îndeplini o sarcină de serviciu, conform atribuţiilor stabilite prin fişa postului şi nuimai cu aprobarea  şefului ierarhic superior;
- asigură arhivarea şi pastrarea documentelor întocmite la  nivelul Serviciului Mandate Evidenţa Persoanelor Protecţie si Intervenţie;
- coordonează activitatea de asigurare a  protecţie  coloanelor oficiale şi altor transporturi cu regim special, la ordin, în raza teritorială de acţiune;
- foloseşte timpul de muncă exclusiv pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu, în acest sens, nu se ocupă în timpul de muncă de activităţi care nu sunt cuprinse în atribuţiile şi îndatoririle sale ori nu sunt dispuse de şefii ierarhici;
- instruieşte  zilnic personalul din subordine cu sarcinile generale şi specifice, verifică existenţa, starea tehnică şi de întreţinere  a autoturismelor / autoutilitarelor  din dotare şi semnează foile de parcurs.
- observă tendinţele sociale, economice  care pot influenţa activităţile instituţiei şi face recomandări pentru îmbunătăţirea acesteia.
- îndeplineste orice alte atribuţii stabilite prin lege, dispoziţii şi decizii scrise ale superiorilor.