Sambata, OCTOMBRIE 23, 2021

Achiziție de servicii de audit tehnic de securitate

ANUNȚ DE PARTICIPARE
depunere oferta pentru achizitia:
Servicii de audit tehnic si de securitate


Primăria Municipiului Pitești, cu sediul in Pitești, str. Victoriei, nr.24, cod postal 110017, telefon 0248.213.994, fax 0248.212.166, e-mail: primaria@primariapitesti.ro, vă invită să depuneti ofertă în vederea încheierii unui contract de Servicii de audit tehnic și de securitate, realizat în cadrul proiectului ”Simplificarea procedurilor administrative pentru cetățenii Municipiului Pitești” cod SIPOCA 566/cod SMIS 126349.

1 Obiectivul general:  Servicii de audit tehnic și de securitate aferent activității de Dezvoltare portal servicii electronice si bugetare participativa pentru cetateni, realizată în cadrul proiectului, ”Simplificarea procedurilor administrative pentru cetățenii Municipiului Pitești” cod SIPOCA 566/cod SMIS 126349.

2. Sursa de finantare: Bugetul proiectului finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă și buget local

3. Procedura de atribuire: Achiziție directă

4. Tip contract: Servicii

5. Cod CPV: 72800000-8 - Servicii de audit tehnic și de securitate

6. Valoare estimată: 131.000,00 lei, fără TVA

7. Criteriu de atribuire: pretul cel mai scăzut

8. Descriere contract:
Obiectul contractului îl constituie realizarea serviciilor de audit tehnic si de securitate, în cadrul proiectului “Simplificarea procedurilor administrative pentru cetățenii Municipiului Pitești”, cod SIPOCA 566/ SMIS2014+/ 126349.
Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea capacității administrative a Municipiului Pitești prin simplificarea măsurilor adresate cetățenilor și îmbunătățirea procesului decizional, a planificării strategice și execuției bugetare.
Scopul activității este de evaluare/verificare a sistemului informatic dezvoltat în cadrul proiectului atât din perspectiva corespondenței rezultatului proiectului cu Cererea de finanțare și obiectivele Programului Operațional Capacitate Administrativă, cât şi de evaluare a modului de respectare a specificațiilor din caietul de sarcini aferent procedurii de achiziție a  sistemului în urma implementării proiectului, astfel încât utilizatorii finali să fie incurajați să folosească portalul de servicii electronice destinat lor.

9. Conditii de participare:
 Documentele de calificare solicitate sunt următoarele:
- Formular nr.4 privind eligibilitatea (art. 164 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare) - în original;
- Formular nr.5 privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare - în original;
Formular nr.6 privind Acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
- Formular nr.2 privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59 și art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare - în original;
- Formular nr.7 - Declaratie privind partea / părtile din PROPUNEREA TEHNICA și FINANCIARA care au caracter confidential;
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului din care să reiasă obiectul de activitate, cod CAEN corespondent obiectului contractului de achiziție, în original/copie legalizată/copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul”; informațiile cuprinse în acesta trebuie să fie valabile/reale la data limită de depunere a ofertei;
- Experienta similară: Ofertantul va prezenta ca experienta similara (servicii de audit tehnic si de securitate aferent sistemelor informatice, indiferent de sursa de finantare) prin prezentarea unei liste a principalelor servicii prestate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani - raportati la data limita de depunere a ofertelor, din care să reiasa ca  au fost prestate  servicii similare cu cele care fac obiectul contractului ce se va atribui, in valoare  cumulata de minim 100.000 lei exclusiv TVA, la nivelul unuia sau mai multor contracte.
Se vor prezenta: copia contractelor similare, procese verbale de recepție și recomandări din partea beneficiarului/ document constatator.
- certificarea ISO 27001 Securitatea Informațiilor
Ofertantul trebuie să îndeplinească toate condițiile de participare pentru a putea fi declarat admis.

10. Modul de prezentare a propunerii tehnice:
       Propunerea tehnica va fi elaborata astfel încât să rezulte că sunt indeplinite în totalitate cerințele prevăzute în Caietul de Sarcini și trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor/obligațiilor prevăzute în Caietul de Sarcini. Propunerea tehnică va fi întocmită astfel încât să se asigure posibilitatea verificării corespondenței între propunerea tehnică și cerințele prevăzute în documentația de atribuire.
        Propunerea tehnică va cuprinde:
a) Abordarea propusă în vederea implementării contractului, lista activităților necesare propuse pentru atingerea obiectivelor contractului,
b) Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniile mediu, social și al relatiilor de munca privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca. Se vor respecta conditiile de mediu, sociale si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de indeplinire a contractului. Se solicită prezentarea unei declaratii in acest sens (Formularul nr. 3) - în original.
c)  CV-urile și documentele experților propuși.

11. Modul de prezentare a propunerii financiare:
         Propunerea financiară va conține:
- Formularul de oferta - Formular nr.1, care reprezintă elementul principal al propunerii financiare, în original ;
- Anexă la formularul de ofertă - Centralizator de prețuri - în original,
- Modelul de contract acceptat - în original,
Oferta financiară va fi însoțită de o fundamentare a costurilor.
Prețul total ofertat va cuprinde valoarea serviciilor prevăzute în caietul de sarcini.
            Valoarea totală a ofertei financiare se va exprima în lei, fără T.V.A. și are caracter ferm și obligatoriu din punctul de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate a ofertei/ durata contractului.
Eventualele propuneri cu privire la clauzele contractului și eventualele propuneri cu privire la clauzele specifice contractuale se vor formula în scris, sub forma de clarificări, înainte de depunerea ofertei. Propunerile de clauze contractuale înaintate după data de depunere a ofertelor nu vor fi luate în considerare.

12. Perioada de valabilitate a ofertei: Perioada de valabilitate a ofertei este de  90 de zile de la data limită de depunere a ofertelor.

13. Termen de prestare: de la data semnării contractului de către ambele părți și se încheie la data îndeplinirii tuturor obligațiilor contractuale de către ambele părți. Durata contractului (termenul de prestare) se poate modifica în cazul în care se modifică durata de implementare a proiectului stabilită în Contractul de finanțare a proiectului, cu incadrarea in bugetul contractului.
Ofertantul va prezenta oferta in limba romana care va cuprinde: documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara.
Raspunderea pentru modul in care este elaborata oferta va apartine in exclusivitate ofertantului.
 Oferta întocmită conform documentației de atribuire și însoțită de scrisoare de înaintare va fi transmisă, în plic închis, până la data de 23.09.2021, ora 12:00, la Primăria Pitești, str. Victoriei nr. 24, Compartimentul Relații Publice sau prin e-mail la adresa admpitesti@yahoo.com.
Plicul va fi însotit de scrisoarea de înaintare (conform formularului atasat) și va fi marcat cu adresa ofertantului și adresa autorității contractante, denumirea contractului pentru care se depune oferta și cu inscripția: „A nu se deschide înainte de data de 23.09.2021, ora 12:00.
Data limită de depunere a ofertelor este 23.09.2021, ora 12:00.
Oferta depusă la o altă adresă, sau după data și ora limită de depunere, nu va fi luată în considerare.
Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatată în privinţa documentelor ofertei, în raport cu caietul de sarcini ori prevederile legislaţiei în vigoare poate conduce la declararea ofertei ca fiind neconformă.

În cazul în care ofertantul declarat câștigător este înscris în SICAP, acesta va posta oferta financiară în catalogul electronic – SICAP – dupa primirea comunicării din partea autorității contractante în acest sens.
Pentru detalii suplimentare vă rugăm să ne contactați la adresa de email: admpitesti@yahoo.com.
Documentația de atribuire (caiet de sarcini, formulare, propunere contract) se vor obține în urma unei solicitari scrise pe email: admpitesti@yahoo.com sau descărcată de pe site-ul autorității contractante www.primariapitesti.ro, sectiunea Anunțuri.