Joi, MAI 28, 2020

Primăria Municipiului Piteşti organizează examen de promovare în grad profesional

 

A N U N Ţ


Primăria Municipiului Piteşti organizează în data de 04.07.2019, orele 10.00, la sediul său din strada Victoriei nr. 24, examen de promovare în grad profesional imediat superior a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Piteşti, care îndeplinesc condiţiile legale de promovare.
Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească participanţii la examen sunt   următoarele:
a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
b) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii;
Probele de examen se vor desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Piteşti din str. Victoriei nr. 24, după cum urmează:
-04.07.2019 – ora 10.00,  proba scrisă
-09.07.2019 –  ora 10.00, interviul        
Relații suplimentare se pot obține de la Biroul Management Resurse Umane, camera 12 sau la telefon 0372481819.

Dosarele pentru participarea la examen trebuie să cuprindă următoarele documente:
- formular de înscriere la examen
- adeverinţă eliberată de Biroul Management Resurse Umane în vederea atestării vechimii în grad profesional
- copii ale rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani, respectiv 2017 şi 2018,

Termenul limită pentru depunerea dosarelor este data de 24.06.2019 orele 16.00.

 

BIBLIOGRAFIE
pentru examenul de promovare in grad profesional a functionarilor publici din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Piteşti


1.Constituția României, republicată;
2.Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
3.Legea privind Statutul funcţionarilor publici nr. 188/1999, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
4.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
5.Legea privind liberul acces la informațiile de interes public nr.544/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
6.HGR nr.123/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001, modificată și completată prin HGR nr.478/2016.

 

Pentru consultare selectie dosar, click aici.

Pentru a vizualiza rezultatul, click aici