Joi, FEBRUARIE 21, 2019

Achiziții publice în cadrul proiectuluiANUNȚ PUBLICITAR
SERVICII CATERING


Denumire contract:
Servicii catering, în cadrul proiectului  ,,Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din  sud-vestul municipiului Pitești” cod SMIS 114973
Data limită depunere oferte: 12.02.2019
Tip anunț: Anexa 2
Tip contract: Servicii
Cod și denumire CPV: 5552000-1 Servicii catering
Valoare estimată: 388.080,00 lei fără TVA
Descriere contract:
Obiectul contractului de prestări servicii care va fi atribuit în urma acestei achiziţii constă în achiziționarea de Servicii catering, în vederea susţinerii Activităţii 1 ”Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație precum și reducerea părăsirii timpurii a școlii prin programe de tip zone prioritare de educație/școală după școală” din cadrul proiectului ,,Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din sud-vestul municipiului Pitești” cod SMIS 114973.
35 de elevi din ciclul primar, membri ai grupului tinta vor beneficia timp de 16 luni (21 zile/lună), de masă caldă de pranz.
Condiții referitoare la contract:
Prestatorul va avea capacitatea de a asigura serviciile de catering conform programărilor și graficelor stabilite, cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat. Serviciile vor fi prestate în cadrul programului ”Școală după școală”, organizat pentru un număr de 35 elevi din cliclul primar, pe parcursul a 2 ani școlari.
Condiții de participare:
Oferta întocmită conform documentației de atribuire și însoțită de scrisoare de înaintare va fi transmisă, în plic închis, până la data de 12.02.2019, la Primăria Pitești, str. Victoriei nr. 24, Compartimentul Relații Publice.
Autorizația sanitar-veterinară în termen de valabilitate pentru obiectivul Catering (copie conform cu originalul);
Autorizație sanitară de funcționare pentru autovehiculul de transport alimente în termen de valabilitate (copie conform cu originalul);
Certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului – din care să reiasă faptul că societatea este autorizată pentru Activități de alimentație (catering) pentru evenimente – Cod CAEN 5621 (copie conform cu originalul).
Eventualele contestații se înaintează la autoritatea contractantă în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea comunicării privind rezultatul aplicării Procedurii simplificate proprii și vor fi soluționate în termen de 2 zile lucrătoare de către o comisie de soluționare a contestațiilor pe Procedura desemnată în acest sens, rezultatul urmând a fi comunicat contestatorului în termen de 1 zi lucrătoare.
Criterii de atribuire:
Prețul cel mai scăzut.
Informații suplimentare:
Prezenta achiziție se realizează în cadrul proiectului  ,,Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din  sud-vestul municipiului Pitești” cod SMIS 114973, cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii,  Obiectivul specific 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățiile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate.

 

ANUNȚ ANULARE
PROCEDURĂ DE ATRIBUIRE SERVICII CATERING

 

Denumire contract:
Servicii catering, în cadrul proiectului  ,,Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din  sud-vestul municipiului Pitești” cod SMIS 114973
Data limită depunere oferte: 14.01.2019
Tip anunț: Anexa 2
Tip contract: Servicii
Cod și denumire CPV: 5552000-1 Servicii catering
Valoare estimată: 388.080,00 lei fără TVA
La data de 25.01.2019 comisia de evaluare a hotarât anularea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect servicii catering, în cadrul proiectului  ,,Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din  sud-vestul municipiului Pitești” cod SMIS 114973, în conformitate cu prevederile Art. 40, alin (1), lit. A din  Procedura proprie simplificată nr. 53631/12.11.2018, potrivit căruia ”(1) Autoritatea contractantă are obligația de a anula procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/acordului-cadru în următoarele cazuri: a) dacă nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare sau dacă nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă.”

 

 

ANUNȚ PUBLICITAR
SERVICII CATERING


Denumire contract:
Servicii catering, în cadrul proiectului  ,,Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din  sud-vestul municipiului Pitești” cod SMIS 114973
Data limită depunere oferte: 14.01.2019
Tip anunț: Anexa 2
Tip contract: Servicii
Cod și denumire CPV: 5552000-1 Servicii catering
Valoare estimată: 388.080,00 lei fără TVA
Descriere contract:
Obiectul contractului de prestări servicii care va fi atribuit în urma acestei achiziţii constă în achiziționarea de Servicii catering, în vederea susţinerii Activităţii 1 ”Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație precum și reducerea părăsirii timpurii a școlii prin programe de tip zone prioritare de educație/școală după școală” din cadrul proiectului ,,Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din sud-vestul municipiului Pitești” cod SMIS 114973.
35 de elevi din ciclul primar, membri ai grupului tinta vor beneficia timp de 16 luni (21 zile/lună), de masă caldă de pranz.
Condiții referitoare la contract:
Prestatorul va avea capacitatea de a asigura serviciile de catering conform programărilor și graficelor stabilite, cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat. Serviciile vor fi prestate în cadrul programului ”Școală după școală”, organizat pentru un număr de 35 elevi din cliclul primar, pe parcursul a 2 ani școlari.
Condiții de participare:
Oferta întocmită conform documentației de atribuire și însoțită de scrisoare de înaintare va fi transmisă, în plic închis, până la data de 14.01.2019, ora 11.00, la Primăria Pitești, str. Victoriei nr. 24, Compartimentul Relații Publice.
Autorizația sanitar-veterinară în termen de valabilitate (copie conform cu originalul).
Autorizatie sanitara de functionare pentru autovehiculul de transport alimente în termen de valabilitate (copie conform cu originalul).
Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comerţului – din care să rezulte adresa actuală si obiectul de activitate al societăţii (copie conform cu originalul).
Eventualele contestații se înaintează la autoritatea contractantă în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea comunicării privind rezultatul aplicării Procedurii simplificate proprii, și vor fi soluționate în termen de 2 zile lucrătoare de către o comisie de soluționare a contestațiilor pe Procedura desemnată în acest sens, rezultatul urmând a fi comunicat contestatorului în termen de 1 zi lucrătoare.
Criterii de atribuire:
Prețul cel mai scăzut.
Informații suplimentare:
Prezenta achiziție se realizează în cadrul proiectului  ,,Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din  sud-vestul municipiului Pitești” cod SMIS 114973, cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii,  Obiectivul specific 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățiile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman