Duminica, AUGUST 18, 2019

ADP Piteşti organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de inspector specialitate, în cadrul Serviciului Resurse Umane, Administrativ şi Protecţia Muncii, pe o perioadă determinată de 6 luni

A N U N Ţ
 
În data  de 20 noiembrie 2018,  la sediul Administraţiei Domeniului Public Piteşti din strada Obor, nr.3, judeţul Argeş  se organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant  de inspector specialitate,  în cadrul Serviciului Resurse Umane, Administrativ şi Protecţia Muncii, pe o perioadă determinată de 6 luni.

Condiţii participare:
a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d)are capacitate deplină de exerciţiu;
e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului contractual temporar vacant de inspector specialitate;
a) să aibă studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în specializarea drept;
b) să aibă vechimea în specialitatea studiilor absolvite minim 5 ani;
c) să aibă experienţă  în domeniul resurselor umane minim 3 ani dovedită prin acte;
d) curs de inspector resurse umane absolvit cu diplomă sau certificat;

Notă:
- dosarele de concurs se depun la secretariatul A.D.P.Piteşti până la data de 13.11.2018, orele 15.30;
- concursul, pentru ocuparea postului contractual temporar vacant de inspector specialitate, consta în  următoarele probe:
    - probă scrisă  - va avea loc în data de 20.11.2018 începând cu ora 10.00;
    - interviu - va avea loc în data de 23.11.2018 începând cu ora 10.00;

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane, telefon 0248 223526, interior 113.