Vineri, FEBRUARIE 21, 2020

Anunț de angajare în cadrul Poliției Locale Pitești

          Poliţia Locală a Municipiului Piteşti anunţă organizarea la sediul său din B-dul Eroilor nr. 30, Piteşti, a concursului de ocupare a funcţiei publice generale de execuţie vacantă:

          - consilier clasa I grad profesional superior  - Serviciul Juridic Evidenţă Operativă şi Resurse Umane - 1 post

          Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
          • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
          • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 7 ani;

         • cunoştinţe operare PC – nivel mediu dovedite cu documente din care să rezulte absolvirea unor  cursuri în domeniul IT, emise în condiţiile legii;

          Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:
              a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
              b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
              c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
              d) are capacitate deplină de exerciţiu;
              e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;
              f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
              g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

             h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post -condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
              i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea  căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
              j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
              k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

          Concursul constă în susţinerea a două probe:
            - Proba scrisă  - 30.09.2019 -  ora 10,00
            - Proba de interviu – 03.10.2019 – ora 10,00

          Acte necesare pentru dosarul de concurs
          1. formularul pentru înscriere la concurs;
          2. copia actului de identitate;
          3. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
          4. copia carnetului de muncă si, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
          5. cazierul judiciar;
          6.  copia adeverinţei care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Aceasta trebuie să conţină în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;
          7. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste  calitatea sau lipsa calităţii de lucrator al Securităţii sau colaborator al acesteia;
          8. curriculum vitae – model comun european
          9. copie certificat de naştere
          10. copie certificat căsătorie – dacă este cazul

          Toate copiile menţionate mai sus vor fi însoţite, pentru verificarea conformităţii, de actele în original. Depunerea dosarului de înscriere la concurs fără unul sau mai multe acte menţionate mai sus, atrage respingerea participării la concurs a candidatului.
          Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 30.08.2019 – 18.09.2019 -  ora 15,00 la sediul instituţiei din Piteşti, B-dul Eroilor, nr.30.

          Click aici pentru a vizualiza atribuțiile postului
          Click aici pentru bibliografie