Vineri, FEBRUARIE 21, 2020

Anunțuri de angajare în cadrul Administraţiei Domeniului Public Piteşti

Administraţia Domeniului Public Piteşti organizează în data  de 04 noiembrie 2019, în conformitate cu art. 7 alin. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, la sediul din strada Obor nr. 3 concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de şef Atelier Preparat Mixturi Asfaltice şi Reparaţii Străzi, pe o perioadă determinată de 12 luni;
Condiţii participare:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
Condiţii specifice;
a) să aibă vechime în muncă minim 5 ani;
b) să aibă studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în profilul tehnic;
c) să aibă experienţă în executarea lucrărilor de drumuri minim 5 ani;
Dosarele de concurs se depun la secretariatul A.D.P.Piteşti până la data de 16.09.2019, orele 12.00;
Concursul, pentru ocuparea postului contractual vacant de şef Atelier Preparat Mixturi Asfaltice şi Reparaţii Străzi, consta în  următoarele probe:
- probă scrisă - va avea loc în data de 04.11.2019 începând cu ora 10.00;
- interviu -  va avea loc în data de 07.11.2019 începând cu ora 10.00;
Detalii suplimentare se obțin de la sediul Administraţiei Domeniului Public Piteşti, serviciul Resurse Umane, telefon 0248 223526, interior 113.

Administraţia Domeniului Public Piteşti organizează în data  de 15 octombrie 2019, în conformitate cu art. 7 alin. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, la sediul din strada Obor nr. 3 examen/concurs de angajare pentru ocuparea unui post contractual vacant de şef Birou  Aprovizionare şi Achiziţii Publice, pe perioadă nedeterminată.
Condiţii participare:
- cetăţenia română sau a altor state din Uniunea Europeană;
- să cunoască limba română scris şi vorbit;
- vârsta minimă de reglementată de prevederile legale;
- să aibă starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie;
- să nu aibă contractul de muncă desfăcut disciplinar, conform Codului Muncii;
- să nu fi fost condamnat definitiv conf.art.3, lit.g din Regulamentul Cadru aprobat prin HG286/23.03.2011.
Condiţii specifice pentru ocuparea postului de Şef Birou Aprovizionare şi Achiziţii Publice;
- să aibă vechimea în muncă minim 5 ani;
- să fie licenţiat în ştiinţe juridice, tehnice sau economice cu specializare ulterioară în achiziţii  publice;
- să aibă experienţă minim 2 ani în zona  achiziţiilor publice, dovedită cu documente (adeverinţe), unde se va preciza faptul că a participat efectiv la desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice;
- să aibă cel puţin un curs de achiziţii publice absolvit cu diplomă/certificat/atestat.
Dosarele de concurs se depun la secretariatul A.D.P. Piteşti până la data de 16.09.2019, orele 12.00;
În data de 18.09.2019  orele 12.00 , se afişează  procesul verbal privind selecţia dosarelor de concurs cu menţiunea admis sau respins.
Concursul, pentru ocuparea postului de şef Birou Aprovizionare şi Achiziţii Publice, consta în  următoarele probe:
o proba scrisă va avea loc în data de 15.10.2019 începând cu ora 10.00;
o proba practică/interviu va avea loc în data de 21.10.2019 începând cu ora 10.00;
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs precum şi alte relaţii suplimentare se obțin de la sediul A.D.P. Piteşti, serviciul Resurse Umane, telefon 0248 223526, interior 113.