Luni, SEPTEMBRIE 28, 2020

Poliţia Locală a Municipiului Piteşti organizează concurs pentru ocuparea unor funcţii publice vacante

A N U N Ţ

Poliţia Locală a Municipiului Piteşti organizează la sediul său din Piteşti, B-dul Eroilor nr. 30, concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante

Pentru Biroul Sistematizare Rutieră
    Poliţist local clasa I debutant  - 1 post
    Poliţist local clasa I asistent   - 1 post

Pentru Biroul Disciplină Rutieră
    Poliţist local clasa I debutant  - 1 post
Pentru Biroul Ordine Publică
    Poliţist local clasa I debutant  - 1 post

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
          • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
          • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 1 an pentru gradul profesional asistent;
          • cunoştinţe operare PC – nivel mediu dovedite cu documente din care să rezulte absolvirea unor  cursuri în domeniul IT, emise în condiţiile legii;
          • permis de conducere categoria B;
          • aviz psihologic port armă;

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:
          a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
          b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
          c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
          d) are capacitate deplină de exerciţiu;
          e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;
          f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
          g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
          h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post -condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
          i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea  căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
          j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
          k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Concursul constă în susţinerea a două probe:
          - Proba scrisă – 11.12.2019 -  ora 10,00
          - Proba de interviu – maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Pentru bibliografie click aici

Pentru acte necesare click aici

Pentru atribuțiile posturilor click aici