Joi, MAI 28, 2020

Anunț privind organizarea unui concurs de promovare în cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Piteşti

Poliţia Locală a Municipiului Piteşti organizează la sediul său din Piteşti, B-dul Eroilor nr. 30, concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă: Şef Birou Mandate Evidenţă a Persoanelor Soluţionare Sesizări
Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
• studii de master sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
• să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
• să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.
• cunoştinţe operare PC, nivel mediu, dovedite cu documente din care să rezulte absolvirea unor cursuri în domeniul IT emise în condiţiile legii.*
Concursul constă în susţinerea a două probe:
- Proba scrisă  - 05.06.2019 orele 10.00
- Proba de interviu 

Dosarul de candidat va cuprinde următoarele documente:
1. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
2. copia actului de identitate;
3. copiile diplomelor de studii, certificatelor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
4. copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
5. copia carnetului de muncă şi, după caz, o adeverinţă eliberată de angajator pentru perioada lucrată care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
6. cazier administrativ;
7. cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
8. adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
9. aviz psihologic port arma;
10. copie de pe fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale din anul anterior sau recomandare de la ultimul loc de muncă 
11. curriculum vitae, modelul comun european;
12. copie certificat de naştere 
13. copie permis de conducere categoria B
Toate copiile menţionate mai sus vor fi însoţite, pentru verificarea conformităţii, de actele în original.
Dosarele de concurs de depun în perioada 03.05.2019 – 22.05.2019 ora 15.00.
Relaţii suplimentare se obţin de la Serviciul Juridic Evidenţă Operativă şi Resurse Umane, telefon 0248210230 sau la sediul instituţiei, Piteşti, Bdul Eroilor nr. 30.

Bibliografie 

1. Constituţia Romaniei, republicată.
2. Legea nr. 188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 – privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 61/1991***Republicată pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice.
5. Legea nr. 155/2010 – Legea Poliţie Locale, republicată.
6. Legea nr. 129/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru  protecţia  persoanelor cu privire  la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
7. Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea O.G. Nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
8. H.G. Nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale cu modificările ulterioare.
9. Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, Ordinul nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice şi a Planului de conturi pentru acestea cu modificarile ulterioare (Titlul VI. Acte procesuale şi procedurale comune: art.257-271).
10. Legea nr.196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor.
11. Ordinul 1058/2019 privind aprobarea conţinutului cadru al statutului asociaţiei de proprietari şi al regulamentului condominiului.
12. O.U.G 97/2005*** Republicată privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.
13. Legea 290 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.
14. Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificările ulterioare.

* articolul a fost completat și publicat în această formă ca urmare a Adresei nr.3586/13.05.2019 a Poliției Locale a Municipiului Pitești.